REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEGACHŁOPIEC

§ 1. [Postanowienia ogólne]

 1. Sklep internetowy („Sklep”), działający pod adresem www.megachlopiec.pl, prowadzony jest przez spółkę pod firmą Trzy Wulkany sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem 0000750124, posługującą się nadanymi jej numerami: NIP 7831787561 oraz REGON 381175402 („Sprzedawca”).
 2. Sprzedawca podaje:
  a) adres poczty elektronicznej przeznaczony do kontaktów z nim: megachlopiec@megachlopiec.pl
  b) adres do korespondencji, na który można przesyłać wszelką, pisemną korespondencję kierowaną do Sprzedawcy, w tym zgłaszać pisemne reklamacje dotyczące Towarów lub przesyłać zwroty Towarów: ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań.
 3. Sklep stanowi platformę informatyczną służącą do składania i przyjmowania zamówień na oferowane w jej ramach Towary, do korzystania z której wymagane jest:
  a) połączenie z siecią Internet,
  b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie informacji i przeglądanie ich na ekranie komputera lub innego urządzenia służącego do wyświetlania treści stron WWW.
 4. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klientów i Sprzedawcy.

§ 2. [Warunki dotyczące sprzedaży Towarów]

 1. Sprzedawca za pośrednictwem sieci Internet, w ramach Sklepu, oferuje do sprzedaży produkty, w tym w szczególności książki („Towary”).
 2. Stroną umów zawieranych ze Sprzedawcą, w związku ze sprzedażą realizowaną w Sklepie, może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba małoletnia, która ukończyła 13 lat lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona) posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną („Klienci”, „Klient”).
 3. Sprzedawca przyjmuje zamówienia na Towary („Zamówienia”), za pośrednictwem strony Sklepu. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, o ile co innego nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, co może dotyczyć w szczególności ograniczeń handlu w niedzielę lub święta, przy czym na dzień wejścia w życie Regulaminu brak jest takich ograniczeń.
 4. By złożyć Zamówienie należy dodać wybrany Towar lub Towary do „koszyka”, podać dane niezbędne do realizacji Zamówienia, wybrać sposób płatności, dokonać akceptacji Regulaminu i kliknąć „Kupuję i płacę”.
 5. Przed złożeniem Zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”, Klient jest informowany o głównych cechach świadczenia, co obejmuje w szczególności nazwę zamówionego Towaru, łączną kwotę do zapłaty, obejmującą cenę Towaru i koszty dostarczenia Towaru będącego przedmiotem Zamówienia.
 6. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przyjmuje Zamówienie Klienta wysyłając email na podany przez Klienta adres, przesyłając jednocześnie informację o głównych cechach świadczenia, o jakiej mowa w ust. 5 powyżej oraz treść Regulaminu, czyniąc zadość obowiązkom określonym w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 134 z późn. zm). Otrzymanie przez Klienta emaila, o jakim mowa w zdaniu poprzednim, jest jednoznaczne z zawarciem umowy.
 7. Sprzedawca realizuje Zamówienia (dostarcza zamówione Towary) wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Sprzedawca umożliwia Klientom zapłatę za zamówione Towary za pomocą systemu płatności elektronicznych tpay.com, (tpay.com to prowadzony przez spółkę pod firmą Krajowy Integrator Płatności SA z siedzibą w Poznaniu, serwis zewnętrzny, dzięki któremu można płacić w Sklepie między innymi kartą debetową, kartą kredytową lub przelewem.
 9. Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia po otrzymaniu od operatora systemu płatności potwierdzenia zapłaty.
 10. Jeżeli złożone przez Klienta Zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane z uwagi na niedostępność Towaru objętego Zamówieniem, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany, a kwota wpłacona na poczet ceny sprzedaży Towaru i kosztów dostawy zostanie mu niezwłocznie zwrócona.

§ 3. [Ceny]

 1. Ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Aktualna informacja o kosztach dostawy oraz sposobach płatności dostępna jest w chwili wyboru przez Klienta sposobu dostawy Towaru i sposobu płatności, tj. przed złożeniem Zamówienia.

§ 4. [Warunki dostawy Towaru]

 1. Zamówienia realizowane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.

§ 5. [Usługa newslettera]

 1. Sprzedawca umożliwia Klientom, korzystanie z usługi dostępu do newslettera przygotowywanego przez Sprzedawcę („Usługa”).
 2. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne i nieodpłatne, i wymaga:
  a) podania adresu email,
  b) uruchomienia linku ukrytego pod przyciskiem „Zapisz się”.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usługi dostępu do newslettera następuje w chwili potwierdzenia zapisania adresu email do listy mailingowej poprzez uruchomienie linku ukrytego pod przyciskiem „Tak potwierdzam”, przesłanego w mailu weryfikacyjnym. ,
 4. Odbiorca Usługi może w każdej chwili rozwiązać umowę, o jakiej mowa w ust. 3 powyżej, przesyłając mailowo lub pisemnie żądanie zaprzestania przesyłania wiadomości w ramach newslettera.

§ 6. [Odstąpienie od umowy]

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05. 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 134 z późn. zm.) każdy Klient, który nabył w Sklepie Towar jako konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, może, w terminie 14 dni, odstąpić od umowy sprzedaży Towaru na zasadach i w sposób określony w informacji stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. By skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy zapoznać się i postępować zgodnie z treścią informacji stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Sprzedawca udostępnia formularz odstąpienia od umowy, którego wzór objęty jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu. W celu odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z formularza.
 4. Sprzedawca zwraca się z prośbą, by wraz ze zwracanym w związku z odstąpieniem od umowy Towarem, Klient przesłał kopię lub oryginał dowodu zakupu.

§ 7. [Reklamacje]

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towary wolne od wad fizycznych i prawnych. Wada fizyczna polega w szczególności na niezgodności Towaru z umową, polegającej w szczególności na:
  a) braku właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) braku właściwości Towaru, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w szczególności w opisie zamieszczonym w Sklepie;
  c) wydaniu Towaru Klientowi w stanie niezupełnym.
 2. Jeżeli Towar ma wady, które tkwiły w nim w chwili otrzymania przez Klienta Towaru lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest uprawniony do jego przesłania wraz z pisemną reklamacją, pocztą na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 lit. b) Regulaminu, przy czym koszty przesyłki ponosi Sprzedawca. Sprzedawca prosi Klientów, aby reklamacja obejmowała możliwie dokładny opis wady, wskazanie, w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji oraz dokument lub jego kopię potwierdzający zakup (paragon). Sprzedawca zapewnia, że w razie potrzeby zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji. Ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Sprzedawcy będą miały na celu wyłącznie dobro Klienta jak i najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji i nie mają wpływu na termin udzielania odpowiedzi na złożoną reklamację.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru tkwiące w nim w chwili wydania lub wynikłe z okoliczności tkwiących w Towarze w chwili wydania, jeżeli wady te zostały wykryte w okresie dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru do Klienta.
 4. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Towar wadliwy lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych uciążliwości dla Klienta.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie usunie wady lub nie wymieni Towaru na wolny od wad niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy. Postanowienie nie znajduje zastosowania w stosunkach pomiędzy Sprzedawcą a Klientami niebędącymi konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za mechaniczne uszkodzenia Towaru, jeżeli nie tkwiły w nim w momencie otrzymania Towaru przez Klienta lub nie powstały w wyniku wad tkwiących w Towarze w momencie otrzymania Towaru przez Klienta. Stwierdzenie takich mechanicznych uszkodzeń będzie stanowiło podstawę do odmowy uznania reklamacji za zasadną.
 7. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację złożoną przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w pozostałych przypadkach w terminie 30 dni.
 8. Sprzedawca odpowiada względem Klienta na zasadach określonych poniżej:
  a) w stosunku do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia dostarczenia Towaru, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany nie później niż w terminie 1 (jednego) roku od dnia wykrycia wady,
  b) w stosunku do Klientów niebędących konsumentami, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wykrycia wady.
 9. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbada Towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 10. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności w przypadku gdy Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, W tym celu, Klient może według swojego wyboru:
  a) zwrócić się z wnioskiem do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie bezpłatnego postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  b) zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej,
  c) zwrócić się po bezpłatną poradę do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, który w imieniu Klienta może wystąpić do Sprzedawcy w celu ugodowego zakończenia sporu lub na rzecz Klienta wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z określonych w ppkt a) – c) ust. 10 powyżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.

§ 8. [Dane osobowe, prywatność]

Wszelkie informacje o ochronie danych osobowych i prywatności Klientów są dostępne tutaj: Polityka prywatności.

§ 9. [Postanowienia końcowe; postanowienia dotyczące przedsiębiorców]

 1. Sprzedawca ma prawo do zmiany oferty Towarów, przeprowadzania, zmiany i odwoływania akcji promocyjnych, w tym programów lojalnościowych, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów Zamówienia.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Sklepie pod adresem www.megachlopiec.pl/regulamin/ i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia nowego Regulaminu na stronie www.megachlopiec.pl/regulamin/ z tym zastrzeżeniem, że zmiany są wiążące dla Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, o ile je zaakceptują, zaś w przypadku pozostałych Klientów – w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia nowej wersji regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na Zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie takich zmian; takie Zamówienia Klienta będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 4. Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą na podstawie lub w związku z umową zawartą na podstawie Regulaminu, strony starać się będą rozstrzygać ugodowo. W przypadku braku porozumienia, spory będzie rozstrzygał polski sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy, przy czym to postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 6. Każdy użytkownik Internetu może pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony internetowej www.megachlopiec.pl/regulamin/ i zapisać go na własnym nośniku.
 7. Prawem właściwym dla stosunków zobowiązaniowych pomiędzy Klientem a Sklepem jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, w takim zakresie, w jakim możliwość stosowania tego prawa nie została wyłączona lub ograniczona normami prawa stanowionego przez organy Unii Europejskiej lub normami umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita Polska jest stroną.
 8. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny.
 9. W stosunku do Klienta niebędącego konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na takiego Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 28.01.2019 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego Megachłopiec

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(miejscowość) ……………………….. (data) …………………….

Adresat:
Trzy Wulkany sp. z o.o.
ul. Święty Marcin 29/8,
61-806 Poznań

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
i. ……………………………………………….,
ii. ……………………………………………….,
iii. ……………………………………………….,

Data odbioru rzeczy: …………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów:

……………………………………………………….
…………………………….

Adres konsumenta/konsumentów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sposób zwrotu kwoty pieniężnej otrzymanej przez sprzedawcę:
a. Taki sam jak przy pierwotnej transakcji*
b. Inny: (proszę wskazać – w szczególności nr rachunku bankowego)*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta/konsumentów:

………………………………………………………………………………

Prosimy o dołączenie do niniejszego oświadczenia dowodu zakupu lub jego kopii.
*niepotrzebne skreślić


Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego Megachłopiec

INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

5. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (za wyjątkiem Towarów z oferty „napis dedykowany”).
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Państwa, weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysłanego na adres: ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo oświadczenie o wykonaniu przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie (w odpowiednim piśmie lub na formularzu prosimy wyraźnie zaznaczyć, czy wyrażają Państwo zgodę na inny sposób płatności niż użyty przy pierwotnej transakcji, a jeżeli tak, proszę go wyraźnie wskazać). W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem, poza kosztem przesyłki zwracanego towaru do nas.
 2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 4. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia nie przysługuje w szczególności w odniesieniu do umowy:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – dotyczy to w szczególności Towarów oznaczonych w Sklepie jako usługa „napis dedykowany”;
 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.