POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MEGACHŁOPIEC

I. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych klientów sklepu internetowego Megachłopiec („Klienci”, „Sklep”) jest Trzy Wulkany sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem 0000750124, posługującą się nadanymi jej numerami: NIP 7831787561 oraz REGON 381175402 („Administrator Danych”, „my”, „nas”).
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez nas zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”).
 3. Administrator Danych przetwarza dane osobowe, które Klient dobrowolnie podał dokonując czynności w sklepie internetowym Megachłopiec, tj: imię i nazwisko Klienta, adres email, numer telefonu, adres dostawy towaru.
 4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych w następujących celach:
  1) wykonania umowy, której treść określa regulamin Sklepu („Regulamin”) lub do podjęcia działań na żądanie Klienta, przed zawarciem wspomnianej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
  2) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych, np. wynikających z przepisów prawa podatkowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  3) realizacji przez Administratora Danych prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, zapobiegania oszustwom, marketingu własnych towarów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mogą się Państwo kontaktować z Administratorem Danych za pośrednictwem:
  1) poczty elektronicznej, na adres: megachlopiec@megachlopiec.pl,
  2) tradycyjnej poczty pisemnej nadanej na adres: Trzy Wulkany sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań.
  Administrator Danych zachęca do kontaktu mailowego. Dzięki temu szybciej otrzymają Państwo odpowiedź na swoje pytania.
 6. W związku z prowadzeniem Sklepu, przekazujemy Państwa dane osobowe:
  1) podmiotom świadczącym usługi IT dla Sklepu, w tym: utrzymanie strony internetowej Sklepu i przechowywania danych,
  2) podmiotom świadczącym usługi kurierskie,
  3) podmiotom świadczącym usługi księgowości dla Sklepu,
  4) kancelarii prawnej.
 7. Dane osobowe Klientów przetwarzane są tak długo, jak długo obowiązuje umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem (Administratorem Danych). Po wykonaniu, rozwiązaniu albo odstąpieniu od umowy Administrator Danych przechowuje dane Klientów przez okres, w jakim Klienci mogą dochodzić roszczeń od Sklepu, w tym związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy oraz roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową oraz przez jaki Sklep może dochodzić od Klientów roszczeń związanych z umową. Jeśli okres przedawnienia wskazanych roszczeń jest krótszy niż wymagany okres przechowywania przez Administratora Danych dokumentów księgowych i podatkowych, wówczas dane osobowe Klientów objęte dokumentami księgowymi i podatkowymi są przechowywane przez dłuższy okres czasu, wynikający z przepisów prawa podatkowego lub prawa bilansowego.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1) prawo do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych – mają Państwo prawo uzyskać od Sklepu potwierdzenie, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych;
  2) prawo do sprostowania danych osobowych – mogą Państwo żądać od Sklepu niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że są one nieprawidłowe lub nieaktualne. Mogą się Państwo również zwrócić do Sklepu o uzupełnienie, jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane są, z uwagi na cel w jakim są przetwarzane, niekompletne;
  3) prawo do bycia zapomnianym – mają Państwo prawo do „bycia zapomnianym”; oznacza to, że mogą Państwo żądać od Sklepu usunięcia Państwa danych osobowych, a sklep niezwłocznie dane te usunie, jeżeli, m.in.:
  a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich Sklep ma prawo je przetwarzać,
  b) Sklep przetwarzał dane na podstawie Państwa zgody, a Państwo cofną udzieloną zgodę,
  c) wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez Sklep danych (patrz pkt 6 poniżej),
  d) zdarzyło się, że pomimo dokładania przez Sklep wszelkich starań, by należycie chronić Państwa dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem;
  4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – mogą Państwo żądać od Sklepu ograniczenia przetwarzania Państwa danych, jeżeli:
  a) kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Sklepowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  b) przetwarzanie Państwa danych jest w Państwa ocenie niezgodnie z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  c) Sklep nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  d) wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych przez Sklep –  do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Sklepu są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu;
  5) prawo do przenoszenia danych – mogą Państwo zażądać od Sklepu przesłania,  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się  do odczytu komputerowego, Państwa danych osobowych, które Sklepowi wcześniej przekazano. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi, a także żądać od Sklepu, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi; prawo do przenoszenia danych przysługuje Państwu wyłącznie w odniesieniu do tych danych, które Sklep przetwarza na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody, a ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6) prawo do sprzeciwu – Administrator Danych przetwarza zbierane dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego swoich towarów i usług, w związku z czym mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim przetwarzanie to dokonywane jest w celu marketingu bezpośredniego; w takim przypadku Administrator Danych niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym celu;
  7) prawo do skargi – mają Państwo prawo do wniesienia skargi na działania lub zaniechania Sklepu w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego dane podajemy poniżej.

  Urząd Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  tel. 22 531 03 00
  fax. 22 531 03 01
  kancelaria@uodo.gov.pl

 9. Administrator Danych gromadzi informacje o adresach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem www.szechowski.com. Zebrane w ten sposób dane służą nam analizie i weryfikacji działania Sklepu. W oparciu o te dane budowane
  są, np. statystyki odwiedzin.
 10. II. PLIKI COOKIES

 11. Administrator Danych zapisuje automatycznie informacje zawarte w plikach Cookies.
  Pliki Cookies są to pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym Klienta podłączonym do sieci Internet (np. komputerze stacjonarnym, laptopie, notebooku, smartfonie), identyfikujące to urządzenie w sposób potrzebny do umożliwienia lub zoptymalizowania działania niektórych funkcji Sklepu.
 12. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Danych.
 13. Sklep wykorzystuje pliki Cookies w celu:
  1) dostosowania zawartości witryny Sklepu do preferencji Klienta,
  2) optymalizowania korzystania z witryny Sklepu, między innymi wskutek
  rozpoznania urządzenia Klienta i personalizacji wyświetlenia witryny Sklepu
  na jego urządzeniu,
  3) tworzenia statystyk pomocnych w zrozumieniu sposobu korzystania przez Klientów ze Sklepu, dzięki czemu Administrator Danych może stale poprawiać strukturę i treść stron Sklepu.
 14. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze typy plików Cookies: sesyjne oraz stałe.Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w pamięci
  urządzenia końcowego Klienta do czasu opuszczenia strony Sklepu lub wyłączenia
  oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  Stałe pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies ze swojego urządzenia.

 15. Najpopularniejsze przeglądarki internetowe z jakich korzysta się do przeglądania
  zasobów Internetu, w tym do dokonywania zakupów w sklepach internetowych,
  domyślnie pozwalają na zapisywanie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Każdy użytkownik przeglądarki może jednak dokonać zmiany tych ustawień, w taki sposób, by przeglądarka blokowała automatyczne zapisywanie plików Cookies albo informowała o próbie zapisania pliku Cookie na urządzeniu. Informacje o zarządzaniu plikami Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 16. Informujemy, że zablokowanie lub ograniczenie możliwości zapisywania plików Cookies może wpływać negatywnie na działanie niektórych funkcjonalności Sklepu.